SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

El projecte de socialització de llibres consisteix en aprofitar els llibres de text que al final de curs es troben en bon estat i així allargar el seu ús fins a uns quatre anys.

És una bona manera d’educar els nostres fills i filles en valors com el respecte al bé comú, l’ús comunitari del material i la reutilització com una forma de preservar el medi ambient. Paral·lelament, la socialització significa un estalvi econòmic per a les famílies.

El bon funcionament de la socialització requereix la implicació de tots els membres que formem l’escola: L’AMPA, ELS MESTRES, L’ALUMNAT I LES FAMÍLIES.

Quins cursos formen part de la socialització?
Els cursos que participen al projecte són 3r. 4t. 5è. i 6è.

Quins llibres es socialitzen?
Els llibres que es socialitzen són: Català, Anglès, Matemàtiques i Coneixement del Medi. Als cursos de 3r. i 4t. també es socialitzen les lectures obligatòries.

Què s'ha de pagar per accedir a la socialització?
El projecte de socialització té dos quotes diferenciades: 

SOCIS DE L'AMPA:         15 €
NO SOCIS DE L'AMPA:   25 €

Com s'han de fer els pagaments?
Els pagament de les quotes s'han de fer mitjançant transferència bancària o ingrés en compte indicant el NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE i el CURS que farà l'any 2017-2018. El número de compte del projecte és el següent:

BANC SABADELL - OFICINA GRAN DE SANT ANDREU, 264
Transferència a ES80 0081 1934 1000 0105 8914
Al caixer automàtic amb el codi de pagament de tercers 3926 (Sense comissió)

Quins són els terminis per fer els pagaments de les quotes?
El termini màxim per a realitzar l'ingrés de la quota és el 31 de maig.
Un cop fet el pagament, s'ha de lliurar el comprovant a la comissió, ja sigui al correu electrònic de l'AMPA o mitjançant la bústia que hi ha situada al costat de la consergeria de l'escola.

Les famílies que, un cop acabat el termini, no hagi fet el pagament, quedaran excloses del projecte.

IMPLICACIÓ D’ALUMNES I FAMÍLIES
- Adherir-se a la socialització, assumint-ne els compromisos, omplint el full d'adhesió a la socialització que l'escola entregarà al final de cada curs.
-  Pagament de la quota de socialització dels llibres.
-  Tenir cura dels llibres.
-  A final de curs, repassar els llibres per entregar-los a l'AMPA en bon estat.

Les famílies que decideixin adherir-se a la socialització, assumiran totes les obligacions que aquesta requereixi i que són:

- Cuidar els llibres tenint en compte que, dins d'aquest procés, només som usuaris dels llibres i que el curs següent els haurà d'utilitzar un altre alumne.
- NO escriure, dibuixar o guixar res en els llibres.
- Retornar els llibres en bones condicions. Si s'ha guixat en el llibre, es tornarà net d'escriptures i dibuixos.
- Retornar els llibres en condicions de ser utilitzats una altra vegada.
- Col·laborar amb l'AMPA en la gestió de la socialització.